Παρασκευή, 17 Φεβρουαρίου 2012

ΚΑΛΕΣΜΑ ΓΙΑ ΣΑΒΒΑΤΟ 18 ΦΛΕΒΑΡΗ,ΗΜΕΡΑ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 18 ΦΛΕΒΑΡΗ ΗΜΕΡΑ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΜΑΖΕΥΟΜΑΣΤΕ ΣΤΗΝ ΠΑΛΙΑ ΠΡΟΒΛΗΤΑ ΤΗΣ ΑΙΓΙΝΑΣ ΣΤΙΣ 12 ΤΟ ΜΕΣΗΜΕΡΙ !

ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΣΤΕΚΟΝΤΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΟΙ ΣΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ

ΕΣΥ ? ΤΙ ΚΑΝΕΙΣ?


We are all Greeks!

When one people is attacked, all people are attacked.

[ENG-GR-IT-SP-FR-PORT-RO]


DENMARK:
Copenhagen:
https://www.facebook.com/events/288567254543756

ENGLAND :
London :
https://www.facebook.com/events/254245677985938/

FRANCE

Clermont Ferrand :
https://www.facebook.com/events/344991582201075/
Grenoble :
https://www.facebook.com/events/232270103531655/
Lyon :
https://www.facebook.com/events/326949874007934/
Marseille
https://www.facebook.com/events/229518840476165/
Nantes :
https://www.facebook.com/events/285960971467697/
Nimes :
https://www.facebook.com/events/333570396686672/
Nice (15/02) :
http://nice.demosphere.eu/node/151
Paris :
https://www.facebook.com/events/300935383297289/
Quimper :
http://www.fruncut.org/actions/245
Saint Brieuc :
https://www.facebook.com/events/257614284314070/
Toulouse :
https://www.facebook.com/events/298868093508493/
Vannes :
https://www.facebook.com/events/191538730948207/

GERMANY:
Köhln: ttps://
www.facebook.com/events/383553521670953/
https://www.facebook.com/events/131893243600631/

IRELAND :
Dublin :
https://www.facebook.com/events/253637944712060/

PORTUGAL
Coimbra:
https://www.facebook.com/events/299370426791022/

NETHERLANDS:
Amsterdam:
https://www.facebook.com/events/334050029973081/


USA :
NYC: Feb 18, 2pm, Zuccotti Park


SWEDEN:
Stocholm:
http://motkraft.net/kalender/2012/02/18/stockholm-solidaritetsdemonstration-med-grekiska-arbetarklassen/Saturday 18th of February, international mobilization day :

We are all Greeks!

When one people is attacked, all people are attacked.

The 10th of February, the non elected Greece Government adopted a new hideous and destructive austerity plan, passed by the parliament (MPs voted 199-101 in favour) on the 12th of February.

The new austerity measures impose a 22% reduction in the minimum wage, which will remain frozen for the next three years; collective bargaining is simply cut; 15000 public sector workers are laid off and 150000 jobs will be destroyed due to the non-renewal of the contract...

The people of Greece is bravely rising up against social terror policies. With the media’s deafening silence, demonstrations, as well as general strikes, become more and more frequent despite the violent repression.

The people of Greece need the international solidarity and they call for our support [1]

Let’s reply to their call. We are all Greek!

Their mobilization is clashing with the wall of an European and international dictatorship, the dictatorship of the financial markets and the troika: EU, ECB and IMF, who have imposed austerity measures and a non-elected government on the Greek.

The EU governments are involved in the dictatorship and they implement measures which are in the same line in the rest of the countries. Greece is being used as a laboratory before generalizing these measures. The situation is going to get even worse due to the new European Treaty project, which will impose the « golden rule » in our national constitutions.

We reject to sacrifice the people to the money, as do the Greeks.

Let’s regain the reins of our lives.

Switch off your computer, join the mobilization!

There will be demonstrations everywhere in solidarity with the mobilization of the people of Greece, Saturday the 18th of February.
[1] http://realdemocracygr.wordpress.com/2012/02/10/so-its-final-now/Σάββατο 18 Φλεβάρη, μέρα διεθνούς κινητοποίησης

Είμαστε όλοι Έλληνες


Όταν επιτίθενται σε ένα λαό, επιτίθενται σε όλους τους λαούς


Στις 10 Φλεβάρη η μη εκλεγμένη κυβέρνηση της Ελλάδας υιοθέτησε ένα νέο πακέτο μέτρων λιτότητας, τερατώδες και καταστροφικό, το οποίο υιοθετήθηκε από το Ελληνικό Κοινοβούλιο (199 βουλευτές υπέρ, 101 κατά) στις 12 Φλεβάρη.


Με αυτό το νέο σχέδιο λιτότητας ο ελάχιστος μισθός μειώνεται κατά 22% και παγώνει για τρία χρόνια, οι συλλογικές συμβάσεις απλά καταργούνται, προβλέπονται 15.000 απολύσεις στο δημόσιο τομέα ενώ 150.000 θέσεις θα καταστραφούν μέσω μη ανανέωσης.


Ο Ελληνικός λαός ξεσηκώνεται με κουράγιο ενάντια σε αυτή την πολιτική της κοινωνικής τρομοκράτησης. Εν μέσω εκκωφαντικής σιωπής των μίντια, οι διαδηλώσεις πολλαπλασιάζονται καθώς και οι γενικές απεργίες, παρ όλη την βίαια καταστολή.


Οι Έλληνες έχουν ανάγκη από διεθνή αλληλεγγύη, στην οποία και καλούν [1].


Να απαντήσουμε σε αυτό το κάλεσμα! Είμαστε όλοι Έλληνες!


Η κινητοποίησή τους βρίσκει χτυπάει στον τοίχο μιας ευρωπαϊκής και διεθνούς δικτατορίας, αυτής των χρηματιστηριακών αγορών και της τρόικας (ΕΕ, Ευρωπαϊκή Τράπεζα, ΔΝΤ) που επέβαλλαν στον Ελληνικό λαό τα μέτρα λιτότητας καθώς και μια μη εκλεγμένη κυβέρνηση.


Οι Ευρωπαικές κυβερνήσεις, και συγκεκριμένα η Γαλλική κυβέρνηση, είναι συμμέτοχες σε αυτή τη δικτατορία και εφαρμόζουν και σε άλλες χώρες πολιτικές που ακολουθούν την ίδια κατεύθυνση. Η Ελλάδα δεν είναι γι'αυτούς παρά ένα εργαστήριο πριν τη γενίκευση. Η κατάσταση θα επιδεινωθεί ακόμα με το εγχείρημα της νέας Ευρωπαϊκής Συνθήκης, που υποχρεώνει την εισαγωγή του "χρυσού κανόνα" στα συντάγματά μας.


Εμείς επίσης, όπως και οι Έλληνες, αρνούμαστε να θυσιάσουμε το λαό στο βωμό του χρήματος.


Να ξαναπάρουμε τις ζωές μας στα χέρια μας.


Αφήστε τον PC σας, ελάτε στην κινητοποίηση!


Διαδήλωση αλληλεγγύης στον Ελληνικό λαό, Σάββατο 18 Φλεβάρη ραντεβού στο δικαστήριο ανθρώπινων δικαιωμάτων στις 14.00.


Sabato 18 Febbraio ,giorno di mobilitazione internazionale

Siamo tutti Greci.

Il 10 Febbraio in Grecia un governo non eletto adotta un nuovo pacchetto di misure austerity,mostruoso e distruttivo,il quale e` stato votato il 12 Febbraio nel Parlamento Greco(199 a favore e 101 contro).

Con questo nuovo piano austerity lo stipendi minimo viene abbassato del 22%, i contratti collettivi vengono abrogati ,sono previsti 15.000 licenziamentine settore pubblico, mentre altri 150.000 posti di lavoro verranno distrutti per mezzo di un non rinnovo.

Il popolo greco si ribella con stremo contro questa politica di terrorizzazione sociale. Nel mezzo del piu` totale silenzio dei media le manifestazioni di protesta si moltiplicano come anche gli scioperi generali, nonostante la repressione violenta delle forze dell'ordine.

I Greci hanno bisogno di una solidarieta` internazionale,alla quale richiamano.
Dobbiamo rispondere a questa chiamata! Siamo tutti Greci!

Il loro movimento si va a infrangere su una dittatura Europea e internazionale, quella del mercato finanziario e della troika(Ue, Banca Europea, Fondo Monetario Internazionale)che hanno imposto al popolo Greco queste misure austerity come anche un governo non eletto.

I governi Europei sono complici di questa dittatura e stanno imponendo anche ad altri paesi politiche che seguono questa via. La Grecia quindi per loro, non e` che un esperimento prima di un espanzione generale di questa politica. La situazione si fara` ancora piu` grave con l'inserto del nuovo trattato europeo,che obbliga l'inserto della "regola d'oro" nelle nostre costituzioni.

Noi , come i greci , ci rifiutiamo di sacrificare il popolo sul'altare del denaro.
Riprendiamo le nostre vite nelle nostre mani.
Lasciate i vostri PC e venite in manifestazione!

Manifestazione di solidarieta` al popolo Greco, Sabato 18 Febbraio davanti al tribunale per i diritti umani alle 14.00
Sábado 18 de febrero: jornada de movilización internacional:
Todos somos griegos y griegas.

Cuando alguien ataca a un pueblo, ataca a todos los pueblos.

El 10 de febrero, el gobierno no votado de Grecia adoptó un nuevo plan de austeridad monstruoso y destructivo, que aprobó el Parlamento griego (199 diputados contra 101) el 12 de febrero.

Con este nuevo plan de austeridad, el salario mínimo se reduce un 22% y se congela para los próximos tres años, se suprimen los convenios colectivos, habrá 15.000 despidos en la función pública, se destruirán 150.000 puestos de trabajo al no renovar los contratos…

El pueblo griego se está levantando valientemente contra esta política de terror social. En medio del silencio ensordecedor de los medios de comunicación, se multiplican las manifestaciones y las huelgas generales a pesar de la violenta represión.

Los griegos necesitan la solidaridad internacional, y por ello hacen un llamamiento [1]

Respondamos a este llamamiento. ¡Todos somos griegos y griegas!

El pueblo griego se está movilizando contra el muro de una dictadura europea e internacional, la dictadura de los mercados financieros y de la troika: la UE, el BCE y el FMI, que han impuesto a griegos y griegas planes de austeridad y un gobierno no votado.

Los gobiernos de la UE forman parte de esta dictadura y aplican en el resto de países políticas que van por el mismo camino. Grecia les sirve de laboratorio antes de generalizar estas políticas. La situación se va a agravar todavía más con el proyecto del nuevo tratado europeo que obligará a introducir la “regla de oro” en nuestras contribuciones.

Al igual que el pueblo griego, nosotros también rechazamos sacrificar al pueblo en aras del dinero.
Retomemos las riendas de nuestras vidas.

¡Cerrad el ordenador y uniros a la movilización!

Manifestaciones en todas partes en solidaridad con la movilización del pueblo griego el sábado 18 de febrero.

[1]
http://realdemocracygr.wordpress.com/2012/02/10/so-its-final-now/

Samedi 18 février, journée de mobilisation internationale:

Nous sommes tous des Grecs

Quand un peuple est attaqué ce sont tous les peuples qui sont attaqués.

Le 10 février, le gouvernement non élu de la Grèce a adopté un nouveau plan d'austérité monstrueux et destructif, qui a été approuvé par le parlement grec (199 députés contre 101) le 12 février.

Avec ce nouveau plan d’austérité, le salaire minimum est diminué de 22% et gelé pour trois ans, les conventions collectives sont tout simplement supprimées, il y aura 15 000 licenciements dans la fonction publique et 150 000 postes seront détruits par non renouvellement...

Le peuple grec est en train de se soulever courageusement contre cette politique de terreur sociale. Dans le silence assourdissant des médias, les manifestations se multiplient ainsi que les grèves générales malgré la violente répression.

Les Grecs ont besoin de la solidarité internationale et y font appel [1]

Répondons à cet appel. Nous sommes tous des Grecs !

Leur mobilisation se heurte au mur d'une dictature européenne et internationale, celle des marchés financiers et de la troika : UE, BCE, FMI, qui ont imposé aux grecs ces plans d'austérité et un gouvernement non élu.

Les gouvernements dans l'UE sont parties prenantes de cette dictature et appliquent dans les autres pays des politiques qui vont dans le même sens. La Grèce n'est pour eux qu'un laboratoire avant généralisation. La situation va s'aggraver encore avec le projet de nouveau traité européen obligeant à introduire la "règle d'or" dans nos constitutions.

Nous aussi, comme les Grecs, refusons de sacrifier le peuple sur l’autel de l’argent.

Reprenons nos vies en main.

Laissez votre PC, rejoignez la mobilisation !

Manifestation en solidarité avec la mobilisation des Grecs le Samedi 18 février.

[1]
http://realdemocracygr.wordpress.com/2012/02/10/so-its-final-now/


MANIFESTAÇÃO SABADO 18/FEVEREIRO/2012
14H NA PRAÇA DOS DIREITORS HUMANO – Métro TROCADERO

“Democracia: governo Do povo, pelo povo e para o povo?"

Na noite de 12 de fevereiro, 199 deputados gregos votaram as novas medidas impostas pela tróica (União Européia, Banco Central Europeu, Fundo Monetário Internacional), que fazem mergulhar o país no caos e na miséria mais profunda. 101 deputados desaprovaram a totalidade delas ou uma parte desse novo acordo. Sob a ameaça de falência e absolutamente conscientes de que o parlamento não iria decidir nada, mas apenas ratificar ordens, a maioria dos deputados cedeu à chantagem. Enquanto isso, em todo o país, o povo manifestava a sua oposição aos monstruosos projetos dos credores, o parlamento deu aos bancos o direito de vida e de morte do povo grego, sempre admitindo que não são mais as instituições políticas eleitas que devem governar. Além do drama que vive a Grécia, esta evolução constitui a inversão mais flagrante do sistema e das tradições políticas européias e, como tal, anuncia o futuro de toda a Europa. Ao contrário de seus deputados, a população do país não cedeu diante dessa chantagem. Em Atenas e em todo o país, o povo que resiste inundou as ruas. Novamente a única resposta do governo só tem sido a repressão.
Ao mesmo tempo que as políticas de austeridade fazem explodir a dívida pública, impõem-se ao povo grego medidas ainda mais suicidas:
- A redução de 22% do salário mínimo, o valor de 450 euros líquidos por mês e 586 euros brutos, contra os 751 euros brutos, estabelecidos até hoje; para os jovens, a redução é de 35%.
• A abolição das convenções coletivas, por ramos e por profissão, devendo serem substituidas por contratos individuais por empresa.
• A aplicação retroativa de todas as reduções a partir de janeiro de 2012, salários, pensões e prestações de desemprego (que passou de 461 euros/mês para 359, com duração de apenas um ano).
• A diminuição da pensão mínima para 392 euros/mês (contra 503 euros hoje).
• A demissão de 150 000 funcionários a partir de 2012-2015, dos quais 15 000 até o final de 2012.
• A abolição do estatuto de funcionário.
• O desmantelamento do Estado social e a liquidação de todas as riquezas do país para 50 bilhões de euros de privatizações.
Estas medidas juntam-se à muitas outras impostas e aplicadas há mais de dois anos. Salários e pensões só fazem baixar, os impostos diretos e indiretos só fazem aumentar, enquanto que o desemprego faz parte do quotidiano de cada vez mais gregos.
No plano social, o povo grego confronta-se com os fenômenos da pobreza e da miséria jamais vividos desde a ocupação.
Os fatos são desesperadores, que segundo “Médecins du monde” ("Médicos do Mundo"), o centro de Atenas está enfrentando uma verdadeira crise humanitária: uma pessoa em cada dez alimenta-se de sopas populares, o Ministro da Educação implementa o fornecimento de refeições gratuitas em algumas escolas, medida devida aos inúmeros desmaios de alunos devido à desnutrição.
As novas medidas impostas não só farão perpetuar o ciclo infernal da recessão que leva direto para a explosão do déficit e da falta de pagamento, mas eles vão acentuar a baixa do salário e das despesas públicas em toda a Europa, e isso num momento em que o número de pobres não cessa de aumentar em todos os países, inclusive na Alemanha. O que as elites financeiras não querem entender é que este é o modelo econômico não funciona.

A Grécia é o laboratório de austeridade na Europa!
Resistamos em toda a Europa!
Solidariedade com o povo grego!
Não ao sacrifício dos povos do santuário das finanças!Sâmbătă, 18 feburarie, ziua de mobilizare internațională :
Cu toții suntem greci

Atunci când un popor este atacat, toate popoarele sunt atacate sistematic.

În data de 10 februarie guvernul grec, neales democartic, a adoptat un nou plan de austeritate monstruos și distructiv, care a fost aprobat de către parlamentul grec pe 12 februarie (199 de deputați împotrivă/101 pentru).

Printre consecințele acestui noi plan se vor număra: diminuarea salariului cu 22% fără posibilitate de creștere pentru următorii 3 ani, convențiile colective fiind pur și simplu suprimate; concedierea a 15 000 de bugetari și suprimarea a 150 000 de posturi distruse prin ne-reînnoire...

Poporul grec este gata să acționeze curajos împotriva acestei politici care îngrozește societatea. În ciuda liniștii asurzitoare a mjloacelor mediatice, manifestările și grevele continuă să se multiplice în pofida represiunii violente din partea forțelor de ordine.

Grecii au nevoie de solidaritate internațională și ne cer ajutorul [1].
Să răspundem la acest apel. Cu toții suntem greci!!

Mobilizarea lor se izbește de zidul unei dictaturi europene și internaționale, aceea a piețelor financiare și a triumviratului UE, BCE, FMI care a impus grecilor aceste planuri de austeritate și un guvern neales democratic.

Guvernele statelor membre UE fac parte din această dictatură și aplică în celelalte țări măsuri de austeritate similare. Grecia nu reprezintă pentru ei decât un laborator înainte de generalizare. Situația va continua să se agraveze cu proiectul „noului tratat european„ care obligă introducerea "regulii de aur" în cadrul constituțiilor noastre.
Și noi, ca și grecii, refuzăm să ne sacrificăm popoarele pe altarul economiei.

Să ne luăm sorțile în mâini!
Uitați de calculatoare, alăturați-vă protestelor!
Manifestare în semn de solidaritate cu protestele poporului grec Sâmbătă, 18 februarie, întâlnire în curtea din față a Drepturilor Omului la ora 14.[1]
http://realdemocracygr.wordpress.com/2012/02/10/so-its-final-now/


Events in France :
https://www.facebook.com/events/227967737297954/
Events in Germany :
https://www.facebook.com/events/140580679395753/


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου